Hry do českého jazyka

Název hry: Dobrý den (vlastní návrh s využitím Marková, 2005)

Cíl hry: Žáci reprodukují text s pohybovým doprovodem.

Tematický okruh: Literární výchova

Učivo: Přednes textu s pohybem

Pomůcky a příprava hry: K této hře nejsou třeba žádné pomůcky ani příprava.

Prostředí: třída

Věk žáků: 6 – 8 let

Počet žáků: celá třída (18)

Časová dotace: 2 minuty

Motivace: Přivítejme se v hodině krátkou básničkou!

Popis hry: S žáky se naučíme krátkou básničku, jejíž slova budeme doprovázet pohybem.

                                       Dobrý den, dobrý den,

                                      dneska máme príma den.

                                      Máme ruce na tleskání,

                                       máme nohy na dupání.

                                       Dobrý den, dobrý den,

                                      dneska zlobit nebudem.

Na první řádek básně si žáci dají ruce v bok a uklání střídavě napravo a nalevo. Na druhý řádek
nechají žáci ruce v bok a pohupují se a otáčejí trupem. Na třetí řádek tleskají a při čtvrtém
dupají. Na slova dobrý den, dobrý den, opakují pohyb z prvního řádku a na slovo nebudeme, naznačí
rukama záporný pohyb.

Poznámky: Vyzkoušeno v praxi. Vhodné pro menší děti jako uvítání v hodině.
 

 

Název hry: Dotkni se balonku (vlastní návrh s využitím Hennová, 2010)

Cíl hry: Žáci uvedou, co nejvíce slov na jednotlivá písmena.

Tematický okruh: Jazyková výchova

Učivo: Slovní zásoba a tvoření slov

Pomůcky a příprava hry: Vyučující si připraví nafouknuté balonky.

Prostředí: třída

Věk žáků: 6 – 11 let

Počet žáků: celá třída – dvojice

Časová dotace: 5 minut

Motivace: Vymysli co nejvíce slov!

Popis hry: Nejprve žáky rozdělíme do dvojic. Každá dvojice dostane jeden nafouknutý balonek.
Vyučující zvolí písmeno, na které budou žáci vymýšlet slova. Žáci si pinkají balonek. Na každé
dotknutí musí říct slovo začínající na dané písmeno a přihrát balonek spolužákovi ve dvojici. Slova
se nesmí opakovat a balonek nesmí spadnout na zem. Pokud se tak stane, musí začít od začátku a
slova, která doposud vymysleli, se jim nepočítají. Vítězí ta dvojice, která za určitý časový limit
vymyslí nejvíce slov. Každá dvojice si během hry slova počítá.

Poznámky: Hru jsem vyzkoušela v praxi. Žáky velmi bavila a hrávali ji i o přestávkách.

 

 

Název hry: Na spisovatele (vlastní návrh)

Cíl hry: Žáci doplní správnou souhlásku do slova.

Tematický okruh: Jazyková výchova

Učivo: Spodoba znělosti

Pomůcky a příprava hry: Vyučující připraví kartičky se slovy (bez koncových souhlásek) a kartičky
se souhláskami, které patří ke slovům.

Prostředí: třída

Věk žáků: 7 – 9 let

Počet žáků: celá třída – dvojice

Časová dotace: 5 minut

Motivace: Poslední písmenka ve slovech se nám zatoulala, najděte je a utvořte kompletní slovo.

Popis hry: Každý žák dostane kartičku, na které bude buď slovo bez posledního písmene, nebo naopak
pouze samostatné písmeno. Žáci se volně pohybují po třídě. Jejich úkolem je najít k sobě správnou
dvojici tak, aby bylo slovo napsané správně. Na znamení, že jsou hotovi, třikrát poskočí na místě.

Poznámky: Hra vyzkoušena v praxi. Nutné provést kontrolu a odůvodnění.

 

Název hry: Čárka - kroužek (vlastní návrh)

Cíl hry: Žáci rozliší slova s ú a ů.

Tematický okruh: Jazyková výchova

Učivo: Pravopis

Pomůcky a příprava hry: K této hře nejsou třeba žádné pomůcky ani příprava.

Prostředí: třída

Věk žáků: 7 – 9 let

Počet žáků: celá třída (18)

Časová dotace: 5 minut

Motivace: Zacvičme si společně s „U“.

Popis hry: Žáci se přemístí na koberec. Vyučující říká slova s ů/ú. Například únor, růže, kůra,
úskok, domů apod. Pokud žáci usoudí, že se ve slově nachází ú, udělají leh na zádech a vzpaží ruce
(čárka). V případě, že je ve slově ů, sednou si, rukama obejmou kolena a hlavu skloní na kolena
(kroužek).

Poznámky: Tato hra byla vyzkoušena v praxi. Ve třídě nebyl dostatek místa, proto žáci seděli
v tureckém sedu a pouze zvedali ruce na ú. Pokud bylo ve slově ů udělali z rukou nad hlavou stříšku
a na u objali rukama kolena a sklonili hlavu na kolena.

 

 

Název hry: Strašící honička (vlastní návrh s využitím Kosová, Řeháčková, 2008)

Cíl hry: Žáci uvedou řady hlásek – samohlásek, souhlásek, dvojhlásek.

Tematický okruh: Jazyková výchova

Učivo: Samohlásky – dlouhé, krátké, souhlásky – tvrdé, měkké, obojetné, dvojhlásky

Pomůcky a příprava hry: K této hře nejsou třeba žádné pomůcky ani příprava.

Prostředí: třída, tělocvična, hřiště

Věk žáků: 7 – 9 let

Počet žáků: celá třída (18)

Časová dotace: 3 minuty

Motivace: Kdo bude úspěšnější strašidlo a pochytá více spolužáků?

Popis hry: Ten, kdo honí, současně straší, a přitom vykřikuje samohlásky, souhlásky apod. podle
zadání vyučujícího. Honič musí říct souhlásky a samohlásky na jeden nádech. Za tuto dobu se snaží
pochytat, co nejvíce spolužáků. Jakmile mu dojde dech, přestává honit. Spočítá, kolik chytil
kamarádů a do role honiče vybere někoho ze spolužáků, kteří nebyli chyceni.

Poznámky: Hra byla vyzkoušena v praxi. Stačí vystřídat 2 – 3 honiče. Žáci se během hry protáhnou a
proběhnou. Dobré zařadit po delším sezení v lavici. 

 

Název hry: Ruce vzhůru… (vlastní návrh)

Cíl hry: Žáci určí, zda se jedná o souhlásku tvrdou, měkkou nebo obojetnou.

Tematický okruh: Jazyková výchova

Učivo: Pravopis

Pomůcky a příprava hry: K této hře nejsou třeba žádné pomůcky ani příprava.

Prostředí: třída

Věk žáků: 7 – 9 let

Počet žáků: celá třída (18)

Časová dotace: 5 minut

Motivace: Hravou formou si zopakujeme souhlásky tvrdé, měkké a obojetné.

Popis hry: Žáci se postaví vedle svých lavic. Vyučující je seznámí s pravidly – pokud řekne
souhlásku tvrdou, žáci zvednou ruce vzhůru. Na souhlásku měkkou dají ruce k tělu a na souhlásku
obojetnou vyskočí. Vyučující říká jednotlivé souhlásky. Žáci dle vlastního uvážení vykonají daný
pohyb. Později neříká jen souhlásky ale celá slova (např. jitrocel, lyže, televize, tyč…)

Poznámky: Hru jsem vyzkoušela v praxi. Vhodné je zařadit ji po delší pasivní činnosti – jedná se o
rychlé a účelné opakování.

 

 

Název hry: Slovní kompot (vlastní návrh)

Cíl hry: Žáci rozliší slova podle počtu slabik.

Tematický okruh: Jazyková výchova

Učivo: Dělení slov na slabiky

Pomůcky a příprava hry: Za pomoci vyučujícího vytvoří žáci kruh ze židliček, čelem do kruhu. Počet
židliček je o jednu méně, než je počet žáků ve třídě. Místo židlí lze zvolit i papírky jako
stanoviště. Pro lepší zapamatování napíšeme počty slabik na samolepky a nalepíme na oděv žáka.

Prostředí: třída

Věk žáků: 7 – 10 let

Počet žáků: celá třída (18)

Časová dotace: 10 – 15 minut

Motivace: Dej pozor, ať nezůstaneš bez místa!

Popis hry: Všichni žáci si kromě jednoho vezmou židličku a v prostoru vytvoří kruh. Žák, který nemá
židličku, se postaví do prostřed kruhu (místo židliček můžeme jako stanoviště zvolit papírky
barevného papíru). Vyučující přidělí žákům čísla, která značí počet slabik ve slově (1 –
jednoslabičné, 2 – dvojslabičné, 3 – trojslabičné). Začíná u žáka uprostřed a postupuje po kruhu,
čísla se pravidelně střídají (1, 2, 3, 1, 2, 3…). Poté žák uprostřed řekne slovo, které je buď to
jednoslabičné, dvojslabičné nebo trojslabičné. Např. kolo - ti žáci, kteří mají přidělené číslo
s daným počtem slabik, tedy 2, si musí vyměnit svá místa. Žák, který je uprostřed se také snaží
posadit. Ten, který nestihl najít místo, říká nové slovo. Pokud žák uprostřed řekne slovo, které má
více slabik než 3, musí si místa vyměnit všichni žáci.

Poznámky: Hra byla ozkoušena v praxi. U mladších dětí je před zařazením této hry dobré zopakovat si
dělení slov za pomoci vytleskávání.

 

Název hry: Tajná zpráva (vlastní návrh)

Cíl hry: Žáci rozvíjí svoji schopnost soustředit se a správně reagovat na daný povel.

Tematický okruh: Komunikační a slohová výchova

Učivo: Naslouchání, slovní zásoba

Pomůcky a příprava hry: K této hře nejsou třeba žádné pomůcky ani příprava.

Prostředí: třída

Věk žáků: 7 – 10 let

Počet žáků: celá třída – dvojice

Časová dotace: 5 minut

Motivace: Vylušti tajnou zprávu a udělej, co se v ní píše.

Popis hry: Soutěží mezi sebou vždy dvojice z každé řady. Vyučující pošeptá žákům slovo, ti jdou a
„napíší“ ho na záda spolužákovi. Ten musí dané slovo „přečíst“ a jít napsat na tabuli. Kdo bude mít
slovo správně, dostává bod. Po každém kole se vždy dvojice vystřídají.

Poznámky: Hru jsem vyzkoušela  během hodiny slohu. Je možné psát i jiná slova a místo předvádění je
zapisovat na tabuli. Lze zvolit například téma popis osoby a žáci vymýšlejí slova, která se k tomu
vztahují. Poté můžeme se slovy dále pracovat.

 

Název hry: My jsme chudí vandrovníci (Kosová, Řeháčková, 2008)

Cíl hry: Žáci pantomimicky předvedou povolání a řemesla a ostatní, za pomocí nápověd hádají, o jaké
slovo se jedná.

Tematický okruh: Jazyková výchova

Učivo: Slovní zásoba

Pomůcky a příprava hry: K této hře nejsou třeba žádné pomůcky ani příprava.

Prostředí: třída

Věk žáků: 7 – 10 let

Počet žáků: celá třída – dvojice

Časová dotace: 5 – 10 minut

Motivace: Pokuste se za pomoci malých nápověd uhodnout, co vaši spolužáci předvádějí.

Popis hry: Dvě děti se domluví na jednom slově, případně na předvádění. Třída deklamuje: „My jsme
chudí vandrovníci, překousli jsme jitrnici. Z jednoho konce vylezlo (říká jeden z dvojice –
počáteční) např. T, z druhého (říká druhý – koncové) např. Ř.“ Ostatní hádají, které slovo se hodí
(např. TESAŘ). Dvojice mezitím předvádí pohybem. Žák, který uhodne, si k sobě vybere spolužáka a
předvádí další slovo Vhodné pro předvádění řemesel, zaměstnání.

Poznámky: Tuto hru jsem zatím v praxi nezkoušela.

 

Název hry: Běhací diktát (vlastní návrh)

Cíl hry: Žáci rozvíjí svoji schopnost zapamatovat si, co nejvíce informací.

Tematický okruh: Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova

Učivo: Naslouchání, pravopis

Pomůcky a příprava hry: Vyučující si připraví karty s větami, které rozmístí na viditelná místa ve
třídě.

Prostředí: třída

Věk žáků: 7 –11 let

Počet žáků: celá třída – dvojice

Časová dotace: 10 minut

Motivace: Ukažte, jak umíte být rychlí a kolik informací si umíte zapamatovat.

Popis hry: Z lavice vyběhne vždy pouze jeden žák, druhý zůstane na místě a zapisuje údaje. Žák
doběhne k místu ve třídě, kde se nachází karta, přečte si větu na kartě a přibíhá do své lavice –
diktuje údaje spolužákovi. Není povoleno si během čtení informací cokoli psát, je nutné si vše
zapamatovat. Pokud to není možné, žák se vrací ke kartě vícekrát.  Informace se předávají šeptem.
Jakmile budou informace z jedné karty zapsány, žáci se v běhu a zapisování vystřídají. Vítězí ta
dvojice žáků, která zapsala všechny údaje SPRÁVNĚ!

Poznámky: U této hry je třeba žáky upozornit, že je důležité, aby byl text opsaný hlavně bez chyby!
Rychlost je až na druhém místě.

 

Název hry: Elektrárna (vlastní návrh)

Cíl hry: Žáci dokáží najít chybu, zdůvodnit a opravit ji.

Tematický okruh: Jazyková výchova

Učivo: Vyjmenovaná slova

Pomůcky a příprava hry: Vyučující si připraví karty se slovy. Některá slova jsou napsaná bez chyby,
některá jsou napsána chybně.

Prostředí: třída

Věk žáků: 7 –11 let

Počet žáků: celá třída – dvě skupiny

Časová dotace: 10-15 minut

Motivace: Elektrárna má poruchu. A někdy se stane, že z ní vyjde slabý elektrický proud. Ten
poznáte tak, že bude obsahovat pravopisnou chybu.

Popis hry: Třídu rozdělíme na poloviny. Každá skupina se bude pohybovat ve své vymezené části
(např. každá na jedné straně koberce) – pohyby můžeme obměňovat – lezení, dřepy, výskoky apod. Vždy
jeden ze skupiny je u tabule a vyučující ukazuje na kartičce slovo. Pokud žák usoudí, že je slovo
bez chyby, utíká ke své skupině a ta musí co nejrychleji vytvořit řadu, tak, že se chytnou za ruce.
Pokud je však ve slově chyba, žák se připojí ke své skupině, aniž by vytvořili řadu. Za každé
správné vyhodnocení získávají skupiny bod. Vítězí to družstvo, které nasbíralo více bodů.

Poznámky: Slova lze volit podle učiva, které se zrovna probírá. Já jsem v praxi vyzkoušela slova
vyjmenovaná a k nim slova příbuzná.

 

 

Název hry: Zvěřinec (vlastní návrh)

Cíl hry: Žáci vyvodí nový slovní druh – citoslovce a dokáží naslouchat.

Tematický okruh: Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova

Učivo: Mimojazykové prostředky řeči, Slovní druhy

Pomůcky a příprava hry: K této hře nejsou potřeba žádné pomůcky ani příprava.

Prostředí: tělocvična

Věk žáků: 8 – 9 let

Počet žáků: celá třída – skupiny

Časová dotace: 5 minut

Motivace: Představte si les, velké plochy polí a stepí. Na nich žije spousta zvířat daleko od sebe,
když však potřebují, dokáží se i přes tuto velkou vzdálenost svolat. Budeme si teď hrát na stáda
těchto zvířat, která se potřebují svolat dohromady.

Popis hry: Žáci se přemístí na koberec, kleknou na všechny čtyři končetiny a zavřou oči (abychom
zabránili podvádění, mohou si žáci oči zavázat šátkem). Každému žákovi pošeptáme, jaké zvíře bude
představovat. Na dané znamení začnou žáci napodobovat hlas svého zvířete. Pozorně naslouchají a
hledají další spolužáky, kteří vydávají stejné zvuky jako on. Když je skupina pohromadě, chytí se
za ruce, ztichne a oznámí, že je hotova. Skupiny by měly být stejně početné, aby byli žáci schopni
zjistit, zda jsou již kompletní.

Poznámky: Hru jsem zařadila při projektovém dni „Naše zvířata“. Děti se u ní velmi bavily. Během
této hry je nutné dát pozor na bezpečnost.

 

Název hry: Pochodem vchod! (vlastní návrh)

Cíl hry: Žáci rozliší druhy vět.

Tematický okruh: Jazyková výchova

Učivo: Druhy vět

Pomůcky a příprava hry: K této hře nejsou třeba žádné pomůcky ani příprava.

Prostředí: třída

Věk žáků: 8 – 10 let

Počet žáků: celá třída (18)

Časová dotace: 5 minut

Motivace: Zahrajeme si teď na vojáky, kteří musí poslechnout rozkazy svého velitele. Velitel se
však někdy splete a místo rozkazu řekne přání, větu oznamovací či otázku. Tak POZOR a začínáme!

Popis hry: Žáci se rozmístí po prostoru třídy. Vyučující zadává rozkazy typu – „Lehněte si na záda
a třepejte nohama.“ „Poskakujte střídavě po pravé a po levé noze.“ „Choďte pozadu.“ apod. Mezi
rozkazy však občas řekne otázku (Sedli jste si? Zvedli jste nohu?…), přání (Kéž byste se otočili.
Nechť se rozběhnou….) nebo větu oznamovací (Skáčete na jedné noze. Válíte sudy…). Žáci musí od sebe
věty rozlišit a úkol splnit jen tehdy, pokud se jedná o větu rozkazovací. Na ostatní druhy vět
vykonají smluvený signál např. sed, dřep apod. Za každé správné určení věty dostane žák bod.
Vyhrává ten, kdo bude mít bodů nejvíce.

Poznámky: Lze hrát i jako soutěž skupin. Body se sečtou a vyhrává skupina s větším počtem bodů.

 

Název hry: Na žabáky (vlastní návrh)

Cíl hry: Žáci přiřadí k daným slovům k nim slova opačná.

Tematický okruh: Jazyková výchova

Učivo: Antonyma

Pomůcky a příprava hry: Vyučující si připraví seznam slov a k nim karty se slovy či obrázky
protikladnými.

Prostředí: třída, hřiště

Věk žáků: 8 – 10 let

Počet žáků: celá třída – dvojice

Časová dotace: 5 minut

Motivace: Dokážeš najít slova protikladná?

Popis hry: Při této hře mezi sebou soutěží dvojice. Po třídě jsou rozmístěné karty se slovy či
obrázky. Vyučující vždy řekne slovo a žák musí najít a doskákat ke slovu protikladnému. Žák
z dvojice, který u kartičky se slovem bude dříve, má bod. Vyhrává ten, kdo bude mít na konci více
bodů.

Poznámky: Hru jsem do výuky zařadila v den, kdy byl ve třídě malý počet žáků a mohli se tak všichni
vystřídat.
 

 

Název hry: Hledej! (vlastní návrh)

Cíl hry: Žáci přiřadí ke každému slovnímu druhu odpovídající slovo.

Tematický okruh: Jazyková výchova

Učivo: Slovní druhy

Pomůcky a příprava hry: Kartičky se slovy. Ke každému slovnímu druhu jedno slovo.

Prostředí: třída

Věk žáků: 8 –11 let

Počet žáků: celá třída – dvě skupiny

Časová dotace: 5-10 minut

Motivace: Kdo z vás mám orlí zrak a najde danou kartičku rychleji?

Popis hry: Třídu rozdělíme na dvě skupiny, které utvoří zástup. Na koberci či před tabulí
rozmístíme kartičky se slovy. Postupně vždy vybíhá jeden z každého družstva a hledá slovo podle
slovního druhu, který řekne vyučující. Hledaní končí ve chvíli, kdy jeden z dvojice objeví kartičku
s daným slovem. Vrací se ke skupině a vybíhají další v řadě, kteří opět hledají jiné slovo k jinému
slovnímu druhu. Vítězí to družstvo, které má na konci hry více kartiček.

Poznámky: Hru jsem vyzkoušela v praxi. U některých slovních druhů je možné další rozdělení – např.
podstatná jména rodu středního, ženského či mužského, přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací,
jmenná, druhy zájmen apod. Vždy s ohledem na danou učební látku.

 

Název hry: Cesta do pohádky (vlastní návrh)

Cíl hry: Žáci dokáží volně reprodukovat text a rozliší slovní druhy.

Tematický okruh: Jazyková výchova, Literární výchova

Učivo: Slovní druhy, volná reprodukce

Pomůcky a příprava hry:  K této hře nejsou potřeba žádné pomůcky ani příprava.

Prostředí: třída

Věk žáků: 8 – 11 let

Počet žáků: celá třída – jednotlivec

Časová dotace: 10 minut

Motivace: Pozorně poslouchej, a pokud uslyšíš ve vyprávění předložku, reaguj posazením nebo naopak
stoupnutím.

Popis hry: Žáci utvoří kruh. Jeden žák se postaví doprostřed a představuje vypravěče. Vypráví
pohádku či příběh, který si může vymyslet nebo použít známého námětu. Žáci se zatím pohybují po
kruhu – pochod, běh nebo poskakování na místě. Pokud však vypravěč během svého vyprávění řekne
předložku, musí se žáci posadit. Vstát mohou tehdy, až vypravěč opět řekne další předložku. Žák,
který vstane nejrychleji, se stává novým vypravěčem a pokračuje v započatém vyprávění.

Poznámky: Hra byla vyzkoušena v praxi. Spíše než vlastní příběhy se mi osvědčily známé a oblíbené
pohádky O Červené Karkulce, Perníková chaloupka apod.

 

Název hry: Židličková (vlastní návrh)

Cíl hry: Žáci rozliší slova obecná od slov vlastních.

Tematický okruh: Jazyková výchova

Učivo: Obecná a vlastní jména

Pomůcky a příprava hry:  Vyučující si připraví seznam slov pro rychlejší průběh hry a ve volné
části třídy se utvoří kruh ze židliček zády do kruhu. Židliček, by mělo být o 3 – 4 méně než je
žáků ve třídě.

Prostředí: třída

Věk žáků: 8 – 11 let

Počet žáků: celá třída

Časová dotace: 10 minut

Motivace: Dokážeš pozorně naslouchat a rychle se usadit na místo?

Popis hry: Žáci se pohybují po obvodu kruhu ze židliček (poskoky, cval, chůze…) Vyučující říká
jména obecná. Pokud však řekne jméno vlastní, musí se žáci co nejrychleji posadit na nejbližší
volné místo. Za každé sednutí na židličku dostávají žáci bod. Vyhrává žák, který má na konci hry
nejvíce bodů.

Seznam slov: diář, okno, zámek, strom, Jana, ovoce, teta, léky, tabule, Praha, miska, nářadí, řeka,
Petr, uhlí, kniha, počítač, pero, jméno, šátek, Alík, barva, kuličky, Maruška, houpačka, listonoš,
žirafa, Micka, letadlo, kopec, Soňa, Olomouc, husa, kluk..

Poznámky: Kromě vlastních a obecných jmen lze použít např. podstatná jména x přídavná jména,
slovesa v přítomném čase x slovesa v časech budoucích, minulých apod. dle učiva v daném ročníku.

 

Název hry: Pexeso (vlastní návrh)

Cíl hry: Žáci rozliší vzory podstatných jmen a rozhodnou, která slova k danému vzoru patří.

Tematický okruh: Jazyková výchova

Učivo: Vzory podstatných jmen

Pomůcky a příprava hry: Vyučující si připraví 2 sady kartiček pro každou skupinu. Jedna sada bude
obsahovat vzory podstatných jmen a bude mít zelenou barvu. Druhá příslušná slova ke vzorům na bílém
papíře.

Prostředí: třída

Věk žáků: 9 –11 let

Počet žáků: celá třída – skupiny

Časová dotace: 10-15 minut

Motivace: Dokážete najít ty správné kartičky, které k sobě patří?

Popis hry: Žáky rozdělíme třídu na 3-4 skupiny (asi po 4 žácích). Každá skupina má svoje stanoviště
a před tabulí rozmístěnou celou sadu kartiček jako na klasickou hru pexeso. Žáci postupně vybíhají
a hledají dvojice slov, které k sobě patří. V hledání se pravidelně střídají. Vítězí skupina, která
nejrychleji ale také správně objeví všechny dvojice slov.

Poznámky: Hra byla vyzkoušena v praxi.